Etablerer ressursgruppe for sentrumsutvikling

I Narvik jobbes det aktivt med bærekraftig byutvikling på flere områder. Det er behov for å styrke dette arbeidet gjennom et bredt samarbeid med øvrige utviklingsaktører i kommunen og regionen.

04.05.201816:56 Hilde Normark

Narvikregionen Næringsforening

Som en videreføring av det arbeid som er gjort i  næringsforeningens forprosjekt "Regionens sentrum 2017-2018", etablerer de nå en ressursgruppe bestående av representanter fra Gatelangsforeningen, ungdomsrådet, gårdeiere, UiT og Narvik kommune.

Ressursgruppen vil utarbeide konkrete forslag på tiltak til kommunens sentrumsplan og vil være representert i kommunens arbeid med utforming av strategi for sentrumsutvikling.  

Gatelangsforeningen Schopping og schnakking 

representerer et formalisert samarbeid mellom aktører i Narvik sentrum. Med sin lange erfaring fra drift av sentrumsforening og gjennomføring av felles tiltak for å skape et attraktivt sentrum for byens befolkning og besøkende, er foreningen en viktig ressurs i det videre arbeid.

Narvikgården 

eies 100% av Narvik kommune, og dets formål er eiendomsutvikling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette ved aksjekjøp eller på annen måte.

Med basis i kundenes definerte behov, og eierens føringer har selskapet hovedfokus rettet mot følgende hovedområder:

  • Planlegge og utbygge Trekantområdet
  • Ny bydel midt i Narvik
  • Forvaltning, salg og bortfeste av tomter
  • Oppføring, kjøp og drift av nærings- og utleiebygg for næringslivet og offentlig virksomhet.
  • Utvikling og utleie av næringsarealer
  • Tilrettelegging for logistikk og transport
  • Generell nærings- og byutvikling

Narvikregionen Næringsforening
Et sentrum for hele familien
, click to open in lightbox